Hvorfor carpeDIEM?

Den eksisterende centrale energiforsyningsinfrastrukturs overgang til en forsyningsstruktur bestående af decentrale og fluktuerende forsyningsanlæg med energi fra vedvarende kilder medfører store udfordringer for netdriften i forhold til at kunne garantere forsyningssikkerheden og fleksibiliteten.

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE har for nylig udgivet en undersøgelse, som viser, at der i Tyskland p.t. findes 1,5 millioner solcelleanlæg med en samlet kapacitet på ca. 40 GW, der er integreret i nettet (pr. 2015). 70 % af disse anlæg er forbundet med lavspændingsnettet og 90 % med middel- og lavspændingsnettet.

Den store andel af decentrale og vedvarende energiforsyningsanlæg i middel- og lavspændingsnettene medfører de såkaldte vejrafhængige lastflows, når store mængder energi tilføres de overliggende transmissionsnet i overproduktionsfaserne i middel- og lavspændingsnettene.

Dette betyder, at grænseværdierne for spændings- og frekvensafvigelser overskrides. En konsekvens heraf har siden 2012 været, at det i henhold til den tyske lov om vedvarende energi (EEG, § 9) under visse forudsætninger har været muligt at nedjustere eller helt at standse tilførslen fra disse anlæg. Nedjusteringen eller deaktiveringen af de vedvarende energiressourcer kan dog grundet målet om en større andel vedvarende energi kun udgøre en midlertidig løsning, indtil der er adgang til mere effektive teknologier inden for smart grids, således at de vedvarende energiressourcer kan integreres i det eksisterende net.